Siostry Maryi Niepokalanej

Wspólnota Sióstr Maryi Niepokalanej w Pyskowicach:

  • s. M. Elżbieta – przełożona wspólnoty, katechetka
  • s. M. Gabriela – zakrystianka
  • s. M. Ludomira – emerytka

Nr telefonu: 32 231 10 03

e-mail: smn.pyskowice@gmail.com

 


 

Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej powstało w 1854 r. we Wrocławiu, w Polsce, w celu niesienia pomocy dziewczętom, znajdującym się w trudnej sytuacji, która często wiązała się z ogromnym zagrożeniem moralnym. Ducha Zgromadzenia charakteryzują słowa Ks. Założyciela: Pomóżcie ratować dusze, które stanęły nad przepaścią zepsucia moralnego, ulitujcie się nad bezgraniczną nędzą tak wielu waszych córek.

Obok Matki Bożej Niepokalanej patronami Zgromadzenia są: św. Józef, św. Augustyn, św. Róża z Limy oraz św. Jadwiga.

Działalność zgromadzenia ukierunkowana jest przede wszystkim na ochronę godności osobistej dziewcząt poprzez ukazywanie im właściwej drogi życia i powołania. Siostry katechizują w szkołach, pracują w przedszkolach, ośrodkach interwencji kryzysowej, domach dziecka, bursach dla dziewcząt, prowadzą domy rekolekcyjne, organizują dni skupienia, czuwania modlitewne. Zgromadzenie pomaga również kobietom zajmującym się prostytucją porzucić ją i zacząć normalne życie. Ponadto posługują w parafiach, w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Założycielem jest Sługa Boży Ks. Jan Schneider (1824 – 1876), proboszcz Parafii Św. Macieja we Wrocławiu.

Powstanie zgromadzenia było odpowiedzią na sytuację XIX-wiecznego Wrocławia, wówczas znajdującego się w granicach Niemiec. Na skutek migracji zarobkowej ludności, ze wsi do miast przybywało wiele dziewcząt i kobiet. Często zagubione i niezaradne narażone były na liczne niebezpieczeństwa. Pracę znajdowały jako służące lub nie znajdowały jej wcale. Nieraz dopuszczały się kradzieży lub stawały się ofiarami wykorzystywania. Z prośbą o stworzenie zorganizowanej opieki nad zagrożoną młodzieżą zwróciła się do biskupa wrocławskiego lokalna policja. Ten powierzył sprawę ks. Janowi Schneiderowi. 8 grudnia 1854 roku we Wrocławiu zawiązało się Stowarzyszenie Najświętszej Maryi Panny, które za cel postawiło sobie ratowanie dziewcząt i kobiet przed nędzą moralną i materialną. "W XIX wieku w czasie wielkiej migracji ludzi ze wsi do miast w poszukiwaniu pracy wiele dziewcząt przyjeżdżało do Wrocławia na służbę do bogatych rodzin. Przybywając do dużego miasta, nie były świadome grożących im niebezpieczeństw. Oddalenie od rodziny i środowiska, w którym wzrastały, poczucie zagubienia w wielkiej aglomeracji miejskiej, jak i brak zaspokojenia podstawowych potrzeb (praca, mieszkanie), poczucie samotności często doprowadzały do kryzysowych życiowo sytuacji. Tak też kobiety stawały się samotnymi matkami bez środków utrzymania, było wiele przypadków porzucania dzieci, zachorowań na choroby weneryczne, »pracy« w tak zwanych »domach uciech«. Wzrastała skala różnych przestępstw i przemocy. Trzeba więc było zorganizować jakąś instytucję lub zakład, w którym szczególnie młode kobiety mogłyby się schronić na czas poszukiwania pracy, gdzie otrzymałyby wsparcie i pomoc, jak i opiekę duchową. Tej misji podjął się ks. Jan Schneider". (Z historii zgromadzenia)

 

Ks. Jan Schneider chciał, aby podopieczne w prowadzonym domu znajdowały duchowe oparcie i były otoczone miłością przez ludzi im posługujących. Uznał, że temu zadaniu najlepiej potrafią sprostać siostry zakonne. Na początek cztery nauczycielki pracujące w stowarzyszeniu odważyły poświęcić się zupełnie swym wychowankom i 26 maja 1863 roku przyjęły szatę zakonną oraz złożyły Bogu śluby jako Siostry Maryi Niepokalanej.

Obecnie trwa proces beatyfikacyjny Ks. Jana Schneidera.

 


 

MODLITWA O UPROSZENIE ŁASK ZA PRZYCZYNĄ KS. JANA SCHNEIDERA

Boże, Tyś Księdza Jana, Założyciela Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, obdarzył żywą wiarą, głęboką nadzieją i gorącą miłością. Dzięki tym cnotom niósł heroicznie pomoc biednym i opuszczonym. Niech i dla mnie uprosi łaskę ........ , o którą pokornie Cię proszę, aby ona świadczyła o jego możnym u Ciebie wstawiennictwie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.