Bractwo jest zrzeszeniem wszystkich wiernych, którzy w swoim życiu pragną szerzyć kult Jezusa Eucharystycznego. Pragnie ono nawiązać do wielowiekowej tradycji ożywionego życia wspólnotowego w naszych parafiach. Tak często w naszych wspólnotach istnieją osoby, które przychodząc na Eucharystię do parafialnego kościoła zatrzymują się na krótką adorację, aby osobiście powierzyć się Chrystusowi oraz swoją miłością wynagrodzić oziębłość i grzechy innych ludzi. Często jesteście nimi Wy, którzy od wielu lat troszczycie się w swoich parafiach o adoracje, nabożeństwa i procesje eucharystyczne, którzy indywidualnie adorujecie Chrystusa w tabernakulum przed lub po Eucharystii albo też udajecie się na modlitwę do świątyni w ciągu dnia.

Bractwo, którego głównym miejscem działalności jest parafia, pragnie ożywić kult eucharystyczny w lokalnych wspólnotach. Do szczególnie polecanych inicjatyw należą: uczestnictwo w nabożeństwach w pierwsze czwartki miesiąca, aktywna pomoc duszpasterzem w organizowaniu adoracji i procesji eucharystycznych w ciągu roku liturgicznego, a także pomoc w różnych inicjatywach i pracach prowadzonych przy parafii.

W naszej parafii Bractwo Eucharystyczne istnieje od czerwca 2010 roku. Spotykamy się w pierwsze czwartki miesiąca na Godzinie Świętej i Eucharystii, po nich odbywa się spotkanie formacyjne. Przewodniczącym Bractwa jest Józef Szlapa, naszym opiekunem jest ks. Proboszcz.

MODLITWA WSPÓLNOTY
Bractwa Najświętszego Sakramentu Diecezji Gliwickiej

Panie Jezu Chryste, wierzę mocno, że z miłości ku nam ustanowiłeś Najświętszy Sakrament, żeby być pośród nas i umacniać naszą wiarę i miłość wzajemną.

Bądź uwielbiony za Twoje pokorne uniżenie, które sprawia, że pod postacią chleba pozostajesz wśród nas jako widomy znak, że jesteś pokarmem pielgrzymów zdążających do niebiańskiej Ojczyzny, gdzie nas oczekujesz.

Prosimy Cię o to za w stawiennictwem Twojej Najświętszej Matki, „Niewiasty Eucharystii", która nas uczy kontemplacji Twojego Najświętszego Oblicza. Niech święty Jacek, nasz patron, uprasza nam otwartość umysłu i serca na Twoje Boskie działanie we współczesnym świecie.

Prosimy Cię, błogosław nam, wspieraj we wszystkich naszych godziwych przedsięwzięciach. Amen.